Kepada semua pelanggan, bermula pada Januari 2021, anda boleh membuat pendaftaran akaun untuk menikmati pelbagai faedah dan ganjaran!

Ninja Van LIVE Auction - Terma dan Syarat

Ninja Van #NINJAVANMY #SAPOTLOKAL LIVE Auction
Terms and Conditions
Ninja Van
1. Siri lelongan ini dianjurkan oleh Ninja Logistics Sdn.Bhd (No. Syarikat: 1118651-U) (“ Ninja Van ").

< p> Kelayakan

2. Lelongan terbuka untuk semua orang yang:

i. Warganegara Malaysia atau penduduk tetap Malaysia; dan

ii. selesaikan Langkah Kelayakan.

(“ Peserta yang Layak ")

Tempoh Lelong < / p>

3. 3 lelongan langsung akan dijalankan pada hari berikutnya:

3.1. 27 Julai (Isnin), 12pm - 1pm

4. Sebarang tawaran yang dihantar di luar Tempoh Lelong akan hilang kelayakan secara automatik. Ninja Van tidak akan bertanggungjawab atas tawaran yang tidak diterima atau diproses dengan alasan apa pun.

5. Ninja Van berhak untuk memendekkan, mengubah, menyemak atau mengubah Tempoh Lelong tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

< b> Mekanik Lelong
6. Setiap peserta mesti menyelesaikan langkah-langkah berikut untuk mengambil bahagian:
(a) Ikuti Ninja Van Malaysia’s official Instagram account; and
(b) Selama Tempoh Lelong dan di dalam tetingkap penawaran untuk item lelong tertentu, masukkan kotak komen kod penawaran yang betul untuk item lelong yang ingin anda bida.
(secara kolektif " < b> Langkah Kelayakan ")
7. Untuk setiap item lelong yang dilelong selama Tempoh Lelong, Peserta Layak terpantas yang memasukkan tawaran yang betul kod ding akan menjadi pemenang.
8. Ninja Van akan menghubungi penawar secara peribadi melalui pesanan langsung di Instagram, dengan:
8.1. 27 Julai (Isnin), 11.59 malam (GMT + 8)
9. Penawar mestilah dihubungi melalui pesanan langsung di Instagram. Sekiranya gagal, Ninja Van berhak untuk terus maju dan memilih penawar lain yang berpotensi.
10. Item lelong bergantung pada ketersediaan dan Ninja Van berhak untuk mengganti item lelong dengan nilai yang setara tanpa memberikan notis.
11. Item lelong dijual secara "sebagaimana adanya" dan tidak boleh ditukar atau dijual dengan wang tunai, kredit, barang lain atau baucar sebahagian atau keseluruhan dan tidak boleh dipindah milik kepada orang lain.
12. Sekiranya penawar gagal membayar barang yang ditawar dalam tempoh dua puluh empat (24) jam setelah dia dihubungi / diberitahu, item lelong akan hilang, dan lelongan akan dianggap telah berakhir tanpa syarat. Penawar yang item lelongnya telah dilucutkan atau tidak dituntut tidak berhak mendapat pembayaran atau pampasan daripada Ninja Van.
13. Sekiranya terdapat perselisihan mengenai identiti Peserta yang Memenuhi Syarat, barang lelang akan dijual kepada pemegang akun Instagram yang sah yang terkait dengan entri yang menang, sebagai Instagram yang didaftarkan.

Syarat Umum

14. Dengan menyertai lelongan ini, setiap Peserta yang Layak dianggap telah menerima dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini dan arahan, terma dan syarat lain yang mungkin dikeluarkan oleh Ninja Van dari semasa ke semasa.


15. Ninja Van sama sekali tidak menjamin kualiti barang, produk dan / atau hadiah lelong yang dibeli dari lelongan ini dan tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kecederaan, kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh, atau berkaitan dengan lelongan dan / atau penebusan atau penggunaan produk, hadiah dan / atau barang lelong walau bagaimanapun timbul termasuk tetapi tidak terhad kepada, pemenuhan produk, hadiah dan / atau item lelong, sebarang kesalahan dalam kemungkinan pengkomputeran, kerosakan atau kerosakan dalam sistem atau peralatan komputer, sebarang notis yang salah arah dan / atau hilang dalam pos, kehilangan pendapatan, keuntungan atau muhibah, langsung atau tidak langsung, ganti rugi sampingan, konsekuensi, teladan atau kerugian khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga walau bagaimanapun timbul sama ada dalam kontrak, penyiksaan, kecuaian atau sebaliknya.

< p> 16. Keputusan Ninja Van mengenai semua perkara yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan lelongan adalah muktamad, muktamad dan mengikat. Ninja Van tidak berkewajiban untuk memberikan alasan atau memasukkan surat-menyurat dengan mana-mana orang mengenai perkara yang berkaitan dengan lelongan Dengan menyertai lelongan ini, setiap Peserta yang Layak bersetuju dan menyetujui pemberitahuan Privasi Ninja Van ( https://www.ninjavan.co/en-my/privacy-policy ) yang semua butiran yang dikemukakan berdasarkan lelongan ini, termasuk tanpa had data / maklumat peribadi dikumpulkan, diproses dan digunakan oleh Ninja Van untuk:

i. Tujuan lelongan ini seperti aktiviti pemasaran dan promosi dilakukan dengan cara yang Ninja Van anggap sesuai di seluruh negara atau di seluruh dunia di mana-mana media termasuk tanpa had Internet, tanpa persetujuan lebih lanjut dari, dan pembayaran atau pertimbangan kepada Peserta Layak yang berkenaan.

ii. Kegiatan pemasaran dan promosi termasuk tanpa batasan penggunaan dan / atau penerbitan butiran apa pun yang disediakan di dan / atau berkaitan dengan entri, bahan wawancara serta respons dan foto-foto yang berkaitan. ; ">
iii. Dalam hal ini, setiap Peserta yang Layak bersetuju untuk bekerjasama dan mengambil bahagian tanpa persetujuan dan / atau pembayaran atau pertimbangan yang lebih jelas, dalam semua aktiviti periklanan dan publisiti Ninja Van yang berkaitan dengan lelongan ini dan pemberitahuan / maklumat promosi, pemasaran dan publisiti lain termasuk promosi, pemasaran dan masa depan pemberitahuan / maklumat publisiti dari Ninja Van dari semasa ke semasa.

17. Ninja Van berhak untuk membatalkan, menghentikan atau menangguhkan lelongan tanpa sebarang notis dan alasan terlebih dahulu. Untuk mengelakkan keraguan, sebarang pembatalan, penamatan atau penangguhan oleh Ninja Van lelongan ini tidak akan memberi hak kepada peserta untuk tuntutan atau pampasan terhadap Ninja Van atas sebarang atau semua kerugian atau kerosakan yang dialami atau ditanggung sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari tindakan tersebut pembatalan, penamatan atau penggantungan.

18. Sekiranya terdapat ketidakkonsistenan antara Terma dan Syarat ini dan sebarang iklan, promosi, publisiti dan bahan lain yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan lelongan, Terma dan Syarat ini akan berlaku.

19. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan Ninja Van di + 60111-7225600, Isnin hingga Sabtu 9 pagi hingga 10 malam atau e-mel ke support_my@ninjavan.co .